Splošni pogoji najema

 1. Najemodajalec se obvezuje, da bo najeto plovilo na razpolago do dogovorjenega roka, in sicer pripravljeno za uporabo in v brezhibnem stanju. Če najemodajalec iz nepredvidljivih razlogov (npr. poškodbe iz prejšnjega čarterja) ne more zagotoviti pogodbeno dogovorjenega plovila, lahko izjemoma najemniku plovila izroči plovilo z vsaj enakim ali večjim številom kabin.
 2. Najemojemalec se obvezuje:
  • da bo z najetim plovilom in njegovo pripadajočo opremo vestno in skrbno ravnal
  • da bo plovilo uporabljal samo na območju teritorialnih voda in dosledno spoštoval predpise o plovbi
  • da bo plovilo uporabljal le za dopustniške namene, ne sme ga posojati tretjim osebam ali uporabljati za pridobitno dejavnost. Na plovilu so lahko le osebe, ki so vnesene v spisek posadke (crew lista)
  • da s plovilom ne bo sodeloval na regatah, razen, če je to pisno dogovorjeno
  • da s plovilom ne bo vlekel-reševal drugih plovil, razen v primeru skrajne sile
  • da bo dnevno pregledoval nivo motornega olja, nivo olja v menjalniku in nivo vode hladilnega sistema motorja
  • da bo v primeru kakršnih koli napak in poškodb nemudoma obvestil najemodajalca in se ravnal po njegovih navodilih. Pri hujših poškodbah, nesrečah, kraji, manevrski nesposobnosti, naredi najemnik "Poročilo o škodi" ter ga overi pri obalni kapitaniji ali policiji, če to ni mogoče pa v marini, pri zdravniku ali pri najmanj dveh pravno opravilnih osebah.
 3. Najemnina vključuje najem plovila in njene opreme, njeno običajno obrabo, zavarovanje proti tretji osebi in polno kasko zavarovanje ob lastni udeležbi (kavcija), kot tudi privez v marini stalnega priveza. V najemnini ni vključeno gorivo, privezi in takse v drugih marinah, lukah in sidriščih, parkirnina avtomobila, turistična taksa.
 4. Ob podpisu pogodbe plača najemnik 50% najemnine ter stroške rezervacije v višini 15 € na prijavnico. Ostalih 50% pa 35 dni pred najemom plovila, razen kadar je drugače pisno dogovorjeno. V primeru spremembe zakonodaje, dviga davka ali kakšnih drugih sprememb, ki urejajo plačilne odnose na relaciji med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško, si podjetje Nomad 2000 d.o.o., pridržuje pravico pri spremembi končne cene.
 5. Kavcijo oziroma depozit plača najemnik s kreditno kartico ali gotovino v višini lastne udeležbe kasko zavarovanja, ob prevzemu plovila v marini. Kavcija se vrne brez odbitkov, če se plovilo vrne nepoškodovano in v dogovorjenem času. Kavcijo plača najemnik tudi, če se plovilo najame s skiperjem. Za izgubljene ali poškodovane stvari s plovila ali dele opreme se zaračunavajo najemniku dejanski stroški njihove nadomestitve oz. popravila, vključujoč transportne stroške in stroške mogočega izpada plovila iz najema. Odškodnina se obračunava ob vrnitvi plovila. Če stroškov ni mogoče takoj ugotoviti, se zadrži ustrezen del ali cela kavcija in napravi obračun najkasneje v roku 30 dni. Najemnik je dolžan dnevno pregledovati stanje motorja in hladilnega sistema motorja. Škode, ki nastanejo zaradi pregretja motorja niso zavarovane in jih plača najemnik. Poškodbe jader se prav tako ne pokrivajo iz zavarovanja plovila temveč jih krije najemnik.
  V primeru, da je naprej dogovorjeno in da je pri dotičnem čarteristu to omogočeno, lahko najemnik zavaruje kavcijo. Kavcija se lahko zavaruje v celoti oziroma delno.
 6. Če najemnik iz kakršnega koli razloga ne more pričeti z najemom plovila, lahko najde osebo, ki prevzame njegove pravice in obveznosti, s soglasjem najemodajalca. Če ne najde zamenjave, najemodajalec zadrži: 25% najemnine, v primeru, da Nomad 2000 d.o.o. najde nadomestnega najemnika za odpovedan termin, 50% najemnine za odpoved do 35 dni pred začetkom najema, 100% najemnine za odpoved manj kot 35 dni pred najemom. Pri odpovedi zaradi objektivnih razlogov (smrt v družini, hude nesreče, vojna in drugo) se vplačana akontacija ne vrne. Najemodajalec lahko v takem primeru najemniku zagotovi ustrezno plovilo v naslednjem prostem terminu plovila ali naslednjo sezono.
 7. Najemnik izjavlja, da ima veljavno dovoljenje za plovbo (izpit za voditelja čolna in radiotelefonijo) ter primerno jadralsko in navigacijsko znanje. Najemnik mora v vsakem primeru podrediti plovbo svojim izkušnjam in vremenskim razmeram. Najemnik mora upoštevati vremenske napovedi in se po njih ravnati.
 8. V upravičenih primerih, če dvomi v jadralsko in navigacijsko znanje ter sposobnosti najemnika, lahko najemodajalec preizkusi njegovo praktično znanje. Če ugotovi, da najemnik nima dovolj znanja, se mu ob doplačilu dodeli skiper. Če ugotovi nesposobnost najemnika za upravljane plovila, ima najemodajalec pravico razveljaviti pogodbo in zadržati vplačano najemnino.
 9. Primopredaja: najemodajalec preda plovilo najemniku v dogovorjenem času in na dogovorjenem mestu. Če ga iz objektivnih razlogov ne more predati v roku, se najemnina zmanjša sorazmerno za vsak zamujen dan. Če najemodajalec ne more predati plovila po preteku 36 ur od dogovorjenega roka ali v kraju, ki je manj kot 30 navtičnih milj oddaljen od matične marine, ali izročiti nadomestnega plovila, ima najemnik pravico odstopiti od pogodbe. V tem primeru dobi povrnjeno najemnino, izključena pa so nadomestila (pot, prenočevanje...). Najemnik mora pri prevzemu skrbno preveriti stanje plovila in njegovo opremo. Vse pripombe, pomanjkljivosti morajo biti vnesene v primopredajni zapisnik. Najemnik se obvezuje vrniti plovilo ob dogovorjenem času in na dogovorjenem mestu. To obvezo mora izpolniti ne glede na vremenske razmere. Vožnjo mora načrtovati tako, da bo ne glede na vremenske razmere prišel pravočasno v matično luko. V primeru, da kljub temu ne uspe predati plovila, kot je bilo dogovorjeno, mora nemudoma obvestiti najemodajalca oz. vodjo dotične čarter baze in počakati na nadaljnja navodila.
  Če zamudi s predajo plovila do 12 ur, plača odškodnino za vsako zamujeno uro v višini 2% tedenskega najema plovila ter vse stroške, ki nastanejo v zvezi z zakasnitvijo. Če zamudi s predajo plovila več kot 12 ur, plača za vsak zamujeni dan 20% tedenskega najema plovila ter vse stroške, ki nastanejo v zvezi z zakasnitvijo. Plovilo se preda najemniku z napolnjenim rezervoarjem za gorivo, čisto, pospravljeno, servisirano in v brezhibno voznem stanju. Najemnik vrne plovilo v enakem stanju. Če najemodajalec ob vrnitvi plovila sumi, da je bilo udarjeno dno plovila ali kobilica, lahko na račun najemnika naroči pregled plovila z zato usposobljenim potapljačem in tudi dvig plovila iz vode.
 10. Napake, nepravilno delovanje instrumentov ali druge težave z opremo, najemniku ne dajejo pravice, da bi zavrnil prijavo, prenehal s potovanjem ali zahteval finančne terjatve, pod pogojem, da je pravilna navigacija možna z uporabo klasičnih metod plovbe, kot so določanje položaja s kompasom, navigacija » na slepo« itd, in če je z dobro mornarsko prakso zagotovljena varnost plovila in posadke.
 11. Na plovilo ni dovoljeno jemati domačih živali (psi, mačke...), razen po predhodnem dogovoru.
 12. Morebitne odškodninske zahtevke najemnik pisno (s priporočenim pismom) sporoči najemodajalcu najkasneje 8 dni po končanem najemu. Vsi zahtevki morajo biti že vpisani v primopredajni zapisnik ob vračilu plovila. Za reševanje sporov je pristojno sodišče, kjer ima sedež najemodajalec.

Zadnja sprememba: 5. 3. 2013