Varovanje podatkov

Zavedamo se, da mora biti varnost vaših podatkov ključna lastnost našega sistema. Za vsako našo stranko tako velja Zaveza o varovanju zaupnih informacij. Seveda pa za varnost skrbimo skladno z varnostnimi standardi in predpisi.

Vsa programska in strojna oprema je v naši lasti, tako da do vaših podatkov nima dostopa nobena tretja oseba (podizvajalci, ipd.). Prav tako so vsi naši strežniki locirani v EU.

Nomad 2000 d.o.o.
Rožna dolina, cesta XV/20a
1000 Ljubljana
Mat. št. 2113686
ID za DDV: SI25283642

(v nadaljevanju: »Ponudnik«), ki ga zastopa direktor Denis Pilih in ponuja storitev najema plovil (www.najemjadrnice.si),

in

vse stranke ponudnika – tako tiste, ki so storitve naročile, kot tudi tiste, ki po storitvah samo povprašujejo

ter se jih bo skupaj s ponudnikom v nadaljevanju imenovalo »stranki dogovora«,

s tem dokumentom izdajata:

ZAVEZO O VAROVANJU ZAUPNIH PODATKOV

UVODNE DOLOČBE
1. člen

Ponudnik zaveze ugotavlja:

 • da za obe stranki dogovora obstaja poslovni interes za ponujanje storitev na področju najema plovil in organizacije dogodkov (v nadaljevanju storitve).
 • da imata stranki dogovora mandat, da lahko eden drugemu razkrijeta poslovne informacije vezane na zgoraj omenjene storitve in trženjske ter poslovne strategije, vezane na te storitve.
 • da se sklepa ta dogovor z namenom varovanja pri vpogledu pridobljenih informacij, dokumentacije oziroma podatkov.

PREDMET POSLOVNE TAJNOSTI
2. člen

Stranki dogovora sta sporazumni, da se v tem dogovoru kot zaupne informacije štejejo vsi osebni podatki, email naslovi, dokumenti, slike, formule, računalniški podatki in vse ostale informacije v vseh oblikah, tako materialnih kot nematerialnih, ki so s strani stranke tako označeni ali deklarirani za zaupne, in jih stranka da na razpolago ponudniku v pisni ali ustni obliki v zvezi s poslovnim sodelovanjem.

VAROVANJE POSLOVNE TAJNOSTI
3. člen

Vsaka stranka dogovora se nepreklicno zavezuje, da bo vse zaupne informacije obravnavala in z njimi ravnala kot s poslovno skrivnostjo, da bi tako preprečila razkritje teh zaupnih informacij nepooblaščenim osebam, in sicer:

 • da bo vse zaupne podatke pridobljene od druge stranke dogovora štela kot poslovno skrivnost z najvišjo stopnjo zaupnosti,
 • da bo upoštevala vse običajne standarde glede skrbnosti in varovanja zaupnih podatkov;
 • da dolžnost varovanja poslovne skrivnosti za zaupne podatke nastopi s trenutkom izročitve in traja tudi po izvedbi oz. prekinitvi storitve določene s tem dogovorom;

4. člen

Prejete podatke, informacije in dokumente sme vsaka stranka dogovora uporabljati samo za potrebe priprave in realizacije poslovnega sodelovanja, zaradi česar so ji bili takšni podatki posredovani v skladu s tem dogovorom.

5. člen

Stranki dogovora se strinjata, da vsaka stranka dogovora s prejemom podatkov, informacij in dokumentov ne pridobi nobenih pravic ali licenc v zvezi s temi podatki, informacijami in / ali dokumenti.

6. člen

Vsaka stranka dogovora se zavezuje, da v nobenem primeru brez pisnega soglasja druge stranke dogovora ne bo, neposredno ali posredno, na kakršenkoli način teh podatkov, informacij in dokumentov razkrila tretjim osebam, jih objavila, kopirala, omogočila tretjim osebam dostop do teh podatkov, informacij in dokumentov ali jih uporabila v korist katere koli tretje osebe ali v svojo korist izven uporabe dogovorjenega poslovnega sodelovanja.

7. člen

Vsaka stranka dogovora se zavezuje, da bo ukrenila vse potrebno za to, da bodo pri njej zaposleni delavci ali zunanji sodelavci , ki se ukvarjajo s projektom oziroma imajo dostop do podatkov, informacij in dokumentov, zavezani enako kot stranka dogovora v skladu s to pogodbo, oziroma da se obvezuje:

 • da bodo s podatki, informacij in dokumenti seznanjene le tiste osebe, ki so nujno potrebne za izvedbo projekta in v takem obsegu kot je potrebno za izvedbo poslovnega sodelovanja;
 • da so osebe, ki os bile seznanjene s podatki, informacijami ali dokumenti,  dolžne ravnati tako, da ti podatki, informacije in/ali dokumenti ne bodo dostopni nepooblaščenim  osebam, pri čemer ni pomembno ali gre za aktivno ravnanje (sporočitev, izročitev, seznanitev) ali za pasivno ravnanje (omogočitev dostopa oz. drugačna opustitev);
 • da bodo podatki, informacije in in/ali dokumenti hranjeni na posebej varovanih mestih in da nepooblaščenim osebam ne bo dovoljen dostop na določeno lokacijo shranitve ali obdelave podatkov, informacij in/ali dokumentov;
 • da dolžnost varovanja poslovne skrivnosti za podatke, informacije in/ali dokumente nastopi s trenutkom izročitve in traja tudi po izvedbi poslovnega dogodka za dobo 3 leta.

Vsaka stranka dogovora prevzame obveznost, da bo vsak delavec ali vsak zunanji sodelavec, ki ga vključi v izvedbo poslovnega sodelovanja predhodno podpisal pismeno izjavo o varovanju skrivnosti v besedilu skladno smiselno s tem dogovorom.

8. člen

Obveznosti in omejitve iz tega dogovora se ne nanašajo na informacije, podatke ali dokumente:

 • ki so do sedaj ali kasneje dostopne javnosti drugače kot z nespoštovanjem tega dogovora s strani stranke dogovora; ali
 • ki jih mora stranka dogovora razkriti v skladu z zakoni ali po nalogu sodišča; ali
 • ki jih  stranka dogovora že ima na dan podpisa tega dogovora; ali
 • ki jih stranki dogovora brez omejitev razkrije tretja oseba.

9. člen

Na podlagi utemeljene zahteve vsake stranke dogovora, bo druga stranka dogovora vrnila vse prejete podatke, informacije in dokumente, ki jih je prejela v zvezi s poslovnim sodelovanjem . Obveznost iz te točke se nanaša tudi na vse kopije in podporne materiale in dokumente, elektronske zapise in analize iz teh dokumentov in podatkov.

KONČNE DOLOČBE

10. člen

V primeru spora bosta stranki dogovora skušali spor reševati sporazumno, v primeru, da to ne bo mogoče pa bo za reševanje spora pristojno sodišče v Ljubljani.

11. člen

Dogovor je objavljen na spletni strani najemjadrnice.si. Stranka pa lahko zahteva pisno verzijo tega dokumenta podpisanega s strani obeh pogodbenih strank.

12. člen

Zaveza velja za vse stranke podjetja Nomad 2000 d.o.o.

V Ljubljani, dne 17. 5. 2018.

SPLOŠNE DOLOČBE

Podatki upravljavca

Upravljavec spletne strani je tisti, ki upravlja z vsebino, osebnimi podatki in varstvom potrošnikov ter drugimi vprašanji, ki jih urejajo pravni pogoji in je lahko vsaka pravna oseba (podjetje, zavod, društvo, drugo). Upravljavec je lahko tudi druga pravna oseba, ki pogodbeno obdeluje osebne ali druge podatke oziroma opravlja druge dejavnosti za upravljavca.

Upravljavec te spletne strani in podatkov povezanih z njo je:

Naziv pravne osebe: Nomad 2000 d.o.o.
Naslov pravne osebe: Rožna dolina, cesta XV/20a
Pošta in kraj: 1000 Ljubljana
ID za DDV: SI25283642, davčni zavezanec: DA
Matična številka: 2113686
Kontaktni elektronski naslov: info@najemjadrnice.si

Spletno mesto

Pravni pogoji so namenjeni uporabnikom spletnega mesta: www.najemjadrnice.si

Zakonodaja

Za presojo teh pravnih pogojev se uporablja slovenska zakonodaja. Pravni pogoji so pripravljeni skladno z določbami Obligacijskega zakonika, Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu, Zakon o elektronskem poslovanju na trgu, Zakona o avtorski in sorodnih pravicah, Zakona o varstvu potrošnikov, Zakona o varstvu osebnih podatkov ter druge področne nacionalne in evropske zakonodaje.

OSEBNI PODATKI

Obdelava osebnih podatkov

Upravljavec lahko obdeluje osebne podatke uporabnikov spletnega mesta, naročnikov storitev in posameznikov v pravnih osebah, s katerimi poslovno sodeluje. Pravni pogoji opredeljujejo način obdelave osebnih podatkov takih posameznikov, ki so sklenili pogodbo oziroma naročili storitev, če je obdelava osebnih podatkov potrebna in primerna za sklenitev pogodbe oziroma naročilo ali za izpolnjevanje pogodbe.

Pravni pogoji opredeljujejo tudi način obdelave osebnih podatkov, za katere ima upravljavec podlage v zakonu ali za katere je pridobil pisno privolitev posameznika, v kolikor se osebni podatki vnašajo neposredno na spletni strani upravljavca.

Namen zbiranja osebnih podatkov

Upravljavec obdeluje osebne podatke uporabnikov za sledeče namene:

 • pošiljanje e-novic
 • povpraševanje uporabnikov
 • neposredno trženje
 • spletne storitve
 • tržne raziskave in statistiko
 • registracijo uporabnika

Vrste osebnih podatkov

Upravljavec lahko obdeluje sledeče osebne podatke uporabnikov:

 • ime in priimek
 • elektronski naslov

Osebna privolitev uporabnika

Upravljavec zagotavlja možnost osebne privolitve uporabnika, kjer je to potrebno, brez vnaprej izpolnjenega potrditvenega okenca. Osebna privolitev uporabnika je njegova prostovoljna izjava volje, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen, in je dana na podlagi informacij, ki mu jih zagotavlja upravljavec s temi pravnimi pogoji.

Neposredno trženje

Za namene neposrednega trženja lahko upravljavec uporablja le naslednje osebne podatke:

 • osebno ime
 • naslov stalnega ali začasnega prebivališča
 • telefonsko številko, številko telefaksa
 • naslov elektronske pošte

Na podlagi osebne privolitve lahko upravljavec obdeluje tudi druge osebne podatke, občutljive osebne podatke pa le, če ima za to osebno privolitev uporabnika, ki je izrecna in praviloma pisna.

Pravica do izvzetja

Uporabnik lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način zahteva, da upravljavec trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja in to stori z obvestilom preko elektronske pošte ali na drug ponujen način.

Upravljavec je zavezan, da pri vsaki obliki neposrednega trženja da uporabniku možnost, da z obvestilom preko elektronske pošte izpolni pravico do izvzetja, ki mu jo zagotavlja zakonodaja.

Upravljavec v 15 dneh prepreči uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem obvesti uporabnika, ki je to zahteval in sicer pisno v nadaljnjih petih dneh ali na drug dogovorjen način.

Posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam

Upravljavec ne posreduje osebnih podatkov uporabnikov tretjim osebam, razen če ima za to pisno soglasje uporabnika.

Upravljavec lahko posreduje osebne podatke uporabnikov v primeru kazenskih in civilnih postopkov v obsegu, kot ga določa zakonodaja.

Piškotki

Upravljavec zagotavlja uporabnikom obvestilo o uporabi piškotkov na vidnem mestu na spletni strani, ko uporabnik obišče spletno mesto upravljavca. Upravljavec v obvestilu zagotavlja ažurne podatke o piškotkih, zlasti:

 • vrste in poimenovanja piškotkov,
 • namen njihove uporabe in
 • čas trajanja posameznega piškotka.

Upravljavec zagotavlja obvestilo brez privolitve v kolikor uporablja te piškotke:

 • piškotki, ki so potrebni izključno zaradi prenosa sporočila po elektronskem komunikacijskem omrežju in
 • piškotki, ki so nujno potrebni za zagotovitev storitve informacijske družbe, ki jo naročnik ali uporabnik izrecno zahtevata.

Upravljavec zagotavlja obvestilo s privolitvijo uporabnika v vseh ostalih primerih in uporabnika ustrezno obvešča o možnostih nastavitev piškotkov.

Upravljavec brez izrecne privolitve ne uporablja piškotkov, ki potrebujejo privolitev uporabnika za namestitev.

Upravljavec zagotavlja možnost naknadne spremembe privolitve uporabnika s tem, da obvestilo ohranja na vidnem mestu na spletni strani.

Upravljavec obvestilo zagotavlja na posebni povezavi na spletni strani.